Zarządzenie Nr 5a/2021/2022 Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Malechowie z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu w Malechowie ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Sławnie.

zarządzam, co następuje:

§1

  1. Na czas oznaczony uczniowie z klasy II i V Szkoły Podstawowej w Malechowie przechodzą na zdalne nauczanie w okresie od: klasa V – 13 XII, a uczniowie Szkoły Podstawowej w Malechowie przechodzą na zdalne nauczanie
    w okresie od 13 do dnia 17 grudnia 2021 r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną (kontakt z osobą zarażoną) powodującą zagrożenie zdrowia uczniów Szkoły Podstawowej
    w Malechowie.
  2. W okresie zdalnego nauczania zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).

 §2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej spmalechowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej w Malechowie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 20 kwiecień 2022 00:57 Dominik Wrosch