Zarządzenie Nr 5/2021/2022 Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Malechowie z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu w Malechowie ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Sławnie.

zarządzam, co następuje:

§1

Na czas oznaczony w okresie od 29 listopada 2021 r. do dnia 6 grudnia 2021 r. zajęcia w Przedszkolu w Malechowie zostają zawieszone ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną (przypadki zarażenia oraz liczne kwarantanny pracowników
i wychowanków) powodującą zagrożenie zdrowia dzieci i pracowników Przedszkola
w Malechowie.

 §2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej sp.malechowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej w Malechowie.

 §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 20 kwiecień 2022 00:55 Dominik Wrosch